Stenkumla Fiber Ekonomisk förening 2012-12-17
Till Samtliga markägare som berörs av fiberledningen

Villkorsavtal för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark.

Projektet börjar nu närma sig slutet av planeringsfasen. Styrelsen har tecknat alla avtal som krävs för genomförandet. Återstår endast avtal med berörda markägare och anslutningsavtal med medlemmarna. Grävstart är planerad till våren 2013. Vi kan inte idag mer exakt ange tidpunkt beroende på väderfaktorer mm. Om allt löper som planerat räknar vi med driftstart av nätet Okt-Nov 2013. Ni har tidigare till Era områdesansvariga givit Ert muntliga medgivande till framdragning av ledning på Er mark i linje med de kartskisser som tagits fram. För att bekräfta denna överenskommelse krävs ett juridiskt bindande dokument.

Bifogat finner Ni avtalet som är relativt omfattande men följer helt den mall som tagits fram av Bredband Gotland som också garanterar att avtalet är tillämpligt i alla avseenden. Avtalet skickas i 2 exemplar varav ett, efter påskrift av berörda markägare, skall skickas tillbaka till föreningen under adress Jan Molinder, Stenkumla Östergårde 215, 621 95 Visby eller lämnas till Er områdesansvarige. Vi bifogar även en kartskiss där Er fastighet finns med samt en förteckning över styrelse och områdesansvariga. Styrelsen är angelägen om att påskriften sker så snart som möjligt, för den fortsatta planeringen, dock senast den 31 januari 2013.

Om Ni har några frågor är Ni självklart välkomna ta kontakt med Er områdesansvarige eller styrelsen.

Bästa hälsningar och God Jul
Styrelsen

Bilagor(länkar)
Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Extra information