Föreningen tecknade 2013 ett 10-årigt avtal med Telia.
Avtalet är ett kollektivavtal där vi betalar ett fast pris till Telia per ansluten medlem.
Medlemmarna kan därmed inte välja leverantör (sk. Open fiber), man kan dock uppgradera utbud och hastighet mot extra kostnad.


Vid i slutet av 2023 har vi möjlighet att välja en annan leverantör eller omförhandla med Telia.
Eftersom flera föreningar på Gotland har avtal som går ut ungefär samtidigt har kontakter tagits och möten hållits. En gemensam enkät har tagits fram för att stämma av med medlemmarna om vad de tycker är viktigt att ha som krav i ett avtal.

Stenkumla Fiber har under augusti gått ut mail med uppmaning att besvara enkäten.
En sammanställning av svaren kommer att presenteras under september.


Tidplanen för olika aktiviteter inför ”Avtal 2023”
Aug 2021 enkät t.o.m. W36
Sep 2021 samanställning och publicering av svar från enkäten.
>>>> Sammanställning: Svar på enkät inför nytt avtal
• I början på 2022 utvärderar styrelsen alternativ och sammanställer underlag för ett inriktningsbeslut på årsmötet i april 2022.
  Ev. ger stämman styrelsen mandat att ingå avtal med föreslagen leverantör.

Version: 20211215

Extra information